Traducción

From Dictionary of World Literature
Jump to: navigation, search

por Raúl Ponte Barral, Andrés Angus Peinado Casal, Daniel Sieira García

Traducción (inglés: translation): actividad que consiste en comprender o significado dun texto en un idioma, chamado texto origen, para producir un texto con significado equivalente, noutro idioma, chamado texto traducido.

Contents

Definición extensa

A parte da súa definición literal, a tradución contribúe á literatura nacional receptora, xa que permitiu aos países europeos compartir e asimilar distintas tradicións. Por outro lado, a literatura comparada e a tradución están relacionadas xa que non todo o mundo pode acudir aos textos orixinais; polo tanto, a literatura comparada debe moito á tradución. Os estudos sobre a relación entre tradución e literatura comparada (e incluso literatura nacional e literatura universal) son cada día máis numerosos e influentes. Cabe destacar tamén o papel dos traductores-escritores, que aproveitan a tradución para sondar novas tendencias literarias converténdoa nunha "creación". Tradicionalmente, a tradución foi xulgada como un elemento subordinado á obra orixinal, pero os estudos sobre á tradución relacionada coa literatura dos Translation Studies e os da teoría do polisistema, deron un salto significativo, revelando o papel que desempeña a tradución nos sistemas literarios, culturais e sociai

Historia del concepto

O concepto tradución ven precedido dun amplio deserolo ao longo da historia, pero será mediante os primeiros estudos acerca da influencia que esta exerce sobre a literatura, os cales datan dos anos oitenta, mediante os cales certos cadémicos de renome tales coma André Lefevere, Susan Bassnett, Theo Hermans, Gideon Tour... quenes destaquen a importancia da chamada tradución literaria,dando a coñecer en todo momento a importancia desta actividade no conxunto da produciónliteraria global. Por outra parte esta será considerada no ámbito da teoría da literatura, e mediante estudosos coma Claude Pichois, André M. Rousseau ou Claudio Guillén...en onde se indique a estreita conexión existente entre a tradución e o desenrolo da literatura.

Desarrollos

A pesar de que a tradución non sufriu un estudo en profundidade a relación entre esta e a literatura nacionol é máis que evidente, sendo obvio que esta contribue sobre todo a literatura recetora. Esta actividade é a que permite una relación entre os diferentes paises e con isto a asimilación de ideais e costumes diferentes. A clara influencia mutua entre as diversas correntes literarias dun país a outro, o que se pode apreciar nos clásicos gregos ou romanos, débese a traducción e,sin esta nin a literatura europe nin as diveras literaturas nacionais serían tan ricas e pecuiares, xa que en Europa a literatura é inseparable da tradución. Esta chega a ser, para Woodsworth, algo esencial para o desenrolo la literatura nacional así como algo indespensable para a aparición doutras litraturas, xa que é mediante a trodución como se sondean novas tendencias literarias. Chegarase aconsiderar tan importante coma a mesma creación.

Esta actividade é un elemento clave para a evolución literaria é as traducións de obras literarias se lle atribuiran características tales coma a presencia doutros puntos de vista, a introdución de novas formas linguísticas, etc. En definitiva as obras traducidas poden servir de pretexto paraactualizar as tradicións dunha determinada literatura nacionalais coma para realizar un proceso de intercambio entre culturas.

Da misma maneira que a tradución afecta a literatura nacional esta deu un grande apoio tanto aliteratura comparada, xa que non sempre se pode acudir a un orixinal, coma a literatura universal. Xa que a tradución é imprescindible para coñer obras orixinais que se atopan noutro idioma e para asípoder acceder a todas as literaturas, facendo así referencia a súa globalidade

A tradución non sólo serve para analizar as influenzas dunha obra,senon que nos amosa as diferenzas cos orixinais, a evolución dos xénerose axúdanos a unha mellor realización dunha crítica.

Ejemplificación

Dous exemplos destacados de tradutores son os do inglés Ezra Pound e o do chinés Lin Shu, ambos tendo unha gran importancia nas literaturas dos seus respectivos paises:

As traducións de Ezra Pound axudaron a que a literatura inglesa evolucionara, destacado como tradutor de literatura china, gracias a el a poesía anglo-norteamericana tivo una gran fonte de inspiración en esta. Ademáis, mostrou un gran interese polas obras clásicas gregas, latinas e anglosaxonas, facendo que estas se mantiveran vivas.

O outro caso destado é o de Lin Shu, considerado o primeiro tradutor literario de China, o seu método era moi curioso, xa que escribía as obras mentres uns lectores lle relataban oralmente o contido do que traducía, sen coñecer este ningún idioma estranxeiro. Lin Shu chegou a traducir unhas 160 ou 180 obras aproximadamente, facendo que chegaran obras occidentais á literatura do seu país, tendo as súas traducións unha gran repercusión na literatura e sociedade chinesa, dándose conta esta das grandes obras que a literatura occidental posuía, comezando a ser máis apreciado o xénero da novela e sendo unha influencia polo seu estilo para os tradutores modernos.

Voces relacionadas

literatura comparada; literatura nacional; literatura mundial.

Bibliografía

  • "Más allá de la traducción: literatura nacional y literatura comparada"-Yu-fen Tai
  • "Goethe and World Literature"-Goethe