Main Page

From Dictionary of World Literature
Revision as of 19:02, 20 January 2019 by AnaRitaSoares (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Editor: César Domínguez

Co-Editora: Ana Rita Soares

City: Santiago de Compostela

Edited by the Jean Monnet Chair "The Culture of European Integration"

ISSN: 2605-4590

Contents

Presentación

En The Age of the World Target, Rey Chow analiza as conexións entre Literatura comparada, estudos de área e teoría postestrutural na escea xeopolítica global dominada polos Estados Unidos dende a Segunda Guerra Mundial e as consecuencias cando se trata de comprehender o mundo como obxectivo. O emerxente campo de investigación da "literatura mundial" é sen dúbida unha mostra clara tanto destas relacións disciplinarias como da mencionada comprensión do mundo nos estudos literarios.

Concibida a literatura mundial alternativamente coma o derradeiro obxectivo da Literatura comparada, unha forma de lectura ou unha nova disciplina chamada a superar as limitacións (eurocéntricas) da Literatura comparada, o obxectivo deste Dicionario de literatura mundial é botar nova luz sobre este campo ao identificar conceptos básicos.

O Dicionario de literatura mundial é un proxecto colectivo e colaborativo que proporciona acceso a definicións de conceptos básicos da literatura mundial escritas por estudantes de grao, máster e doutoramento, fundamentalmente da Universidade de Santiago de Compostela pero non exclusivamente, como parte dos seus requisitos de avaliación, así coma por especialistas no campo. O Dicionario forma parte, polo tanto, de actividades de formación nas que todos os colaboradores traballan polo método de revisión por pares. Todas as definicións son revisadas polo comité científico. Ofrécense as definicións nas linguas oficiais da Universidade de Santiago de Compostela, é dicir, ben en galego, ben en castelán. Nun futuro próximo activarase unha versión paralela en inglés.

Outra vertente importante da colaboración reside en que o Dicionario de literatura mundial está aberto a colaboracións tanto de novos termos coma de correccións de definicións xa existentes por parte de estudantes e investigadores de todo o mundo. No caso de que desexe colaborar, contacte conmigo no enderezo electrónico abaixo proporcionado.

O Dicionario de literatura mundial está financiado polo proxecto de investigación "Europa, en comparación: UE, identidade e a idea de literatura europea" (Goberno de España, ref. FFI2010-16165) e a Cátedra Jean Monnet Chair "A cultura da integración europea" (ref. 528689).

Introduction

In The Age of the World Target, Rey Chow analysed the connections between comparative literature, area studies and post-structural theory within the global geopolitical scene dominated by the US since World War II and the consequences when it comes to grasping the world as a target. The emerging research field of world literature is without doubt a clear illustration of both these disciplinary relations and such an understanding of the world in literary studies.

Alternatively conceived as the ultimate target of comparative literature, a mode of reading and a new discipline which will overcome the (Eurocentric) shortcomings of comparative literature, the aim of this Dictionary of World Literature is to shed new light on the field by identifying key concepts.

The Dictionary of World Literature is a collaborative and collective project providing access to definitions of key concepts of world literature written by BA, MA and doctoral students, mainly enrolled at the Universidade de Santiago de Compostela but not exclusively, as part of their assessment requirements, as well as by specialists in the field. The Dictionary forms part, therefore, of a training portfolio in which all the contributors work as peer-reviewers. All definitions have been revised by the scientific board. Definitions are provided in the official languages of the Universidade de Santiago de Compostela, namely, either Galician or Spanish. Translations into English will be published very soon.

Another important side of collaboration is that the Dictionary of World Literature is open to contributions of both new terms and corrections of already existing one by students and scholars worldwide. If you want to contribute, please feel free to contact me.

The Dictionary of World Literature is funded by the research project "Europe, in Comparison: EU, Identity and the Idea of European Literature" (Spanish Government, ref. FFI2010-16165) and the Jean Monnet Chair "The Culture of European Integration" (ref. 528689).


César Domínguez, Editor

cesar.dominguez[@]usc.es

Comité Científico / Editorial Board

Entradas